الگو:یادکرد/هسته

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو

{{

 #اگر:
 |{{
  #اگر: 
  |{{
    #اگرخطا: {{ #حساب: 1*{{{AuthorMask}}} }}
    |{{{AuthorMask}}}
    |الگو:Loop
   }}
  |{{
    #اگر: 
    |[[{{{پیوند نویسنده۱}}}|{{{نام خانوادگی۱}}}{{
     #اگر: 
     |، {{{نام۱}}}
    }}]]
    |{{{نام خانوادگی۱}}}{{
     #اگر: 
     |، {{{نام۱}}}
    }}
   }}
 }}{{
  #اگر: 
  |{{#اگرحساب:8<2
   | الگو:یادکرد/و دیگران
   |{{
     #اگرخطا: {{ #حساب: 1*0.0 }}
     | 
     |{{
      #اگر: 
      |
      |{{#اگر:| الگو:یادکرد/و|}}
     }}
    }}{{
     #اگر: 
     |[[{{{پیوند نویسنده۲}}}| {{{نام خانوادگی۲}}}]]
     | {{{نام خانوادگی۲}}}
    }}{{
     #اگر: 
     |{{#اگرحساب:8<3
      | الگو:یادکرد/و دیگران
      |{{
       #اگر: 
       |
       |{{#اگر:| الگو:یادکرد/و|}}
      }}{{
       #اگر: 
       |[[{{{پیوند نویسنده۳}}}| {{{نام خانوادگی۳}}}]]
       | {{{نام خانوادگی۳}}}
      }}{{
       #اگر:
       |{{#اگرحساب:8<4
        | الگو:یادکرد/و دیگران
        |{{
          #اگر: 
          |
          |{{#اگر:| الگو:یادکرد/و|}}
         }}{{
          #اگر: 
          |[[{{{پیوند نویسنده۴}}}| {{{نام خانوادگی۴}}}]]
          | {{{نام خانوادگی۴}}}
         }}{{
         #اگر:
         |{{#اگرحساب:8<5
          | الگو:یادکرد/و دیگران
          |{{
          #اگر: 
          |
          |{{#اگر:| الگو:یادکرد/و|}}
          }}{{
          #اگر: 
          |[[{{{پیوند نویسنده۵}}}| {{{نام خانوادگی۵}}}]]
          | {{{نام خانوادگی۵}}}
         }}{{
          #اگر:
          |{{#اگرحساب:8<6
          | الگو:یادکرد/و دیگران
           |{{
            #اگر: 
            |
            |{{#اگر:| الگو:یادکرد/و|}}
           }}{{
            #اگر: 
            |[[{{{پیوند نویسنده۶}}}| {{{نام خانوادگی۶}}}]]
            | {{{نام خانوادگی۶}}}
           }}{{
            #اگر:
            |{{#اگرحساب:8<7
             | الگو:یادکرد/و دیگران
            |{{
             #اگر: 
             |
             |{{#اگر:| الگو:یادکرد/و|}}
            }}{{
             #اگر: 
             |[[{{{پیوند نویسنده۷}}}| {{{نام خانوادگی۷}}}]]
             | {{{نام خانوادگی۷}}}
                  }}{{
                   #اگر:
                   |{{#اگرحساب:8<8
                     | الگو:یادکرد/و دیگران
                     |{{
                       #اگر: 
                       |
                       |{{#اگر:| الگو:یادکرد/و|}}
                      }}{{
                       #اگر: 
                       |[[{{{پیوند نویسنده۸}}}| {{{نام خانوادگی۸}}}]]
                       | {{{نام خانوادگی۸}}}
                      }}{{
                       #اگر:
                       | الگو:یادکرد/و دیگران
                      }}
                    }}
                   }}
                 }}
                }}
              }}
             }}
           }}
          }}
         }}
       }}
      }}
    }}
   }}
 }}
 |{{
  #اگر: 
  |{{
    #اگر: 
    |[[{{{پیوند ویراستار۱}}} |{{{نام خانوادگی ویراستار۱}}}{{
     #اگر: 
     |، {{{نام ویراستار۱}}}
    }}]]
    |{{{نام خانوادگی ویراستار۱}}}{{
     #اگر: 
     |، {{{نام ویراستار۱}}}
    }}
   }}{{
    #اگر: 
    |{{
     #اگر: 
     |
     |{{#اگر:| الگو:یادکرد/و|}}
    }}{{
     #اگر: 
     |[[{{{پیوند ویراستار۲}}}| {{{نام خانوادگی ویراستار۲}}}]]
     | {{{نام خانوادگی ویراستار۲}}}
    }}{{
     #اگر: 
     |{{
       #اگر: 
       |
       |{{#اگر:| الگو:یادکرد/و|}}
      }}{{
       #اگر: 
       |[[{{{پیوند ویراستار۳}}}| {{{نام خانوادگی ویراستار۳}}}]]
       | {{{نام خانوادگی ویراستار۳}}}
      }}{{
       #اگر:
       | الگو:یادکرد/و دیگران
      }}
    }}
   }}{{#گزینه:|en=، ed{{#اگر:|s}}{{#اگرمساوی:.|.||.}}|#پیش‌فرض=}}
 }}

}}{{

 #اگر: {{#اگر:||{{#اگر:||}}}}
 |{{
  #اگر:
  |. 
 }}الگو:یادکرد/پیوندساز

}}{{

 #اگر: 
 |{{
  #اگرمساوی: | 
  |
  |{{
    #اگر: 
    |. نوشته‌شده در {{{مکان}}}
   }}
 }}

}}{{

 #اگر: 
 |{{
  #اگر: 
  |. {{
    #اگر: 
    |در 
   }}{{
    #اگر: 
    |[[{{{پیوند ویراستار۱}}}| {{{نام خانوادگی ویراستار۱}}}]]
    | {{{نام خانوادگی ویراستار۱}}}
   }}{{
    #اگر: 
    |{{
     #اگر: 
      |
      |{{#اگر:| الگو:یادکرد/و|}}
     }}{{
     #اگر: 
     |[[{{{پیوند ویراستار۲}}}| {{{نام خانوادگی ویراستار۲}}}]]
     | {{{نام خانوادگی ویراستار۲}}}
    }}{{
     #اگر: 
     |{{
       #اگر: 
       |; 
       |{{#اگر:| الگو:یادکرد/و|}}
      }}{{
       #اگر: 
       |[[{{{پیوند ویراستار۳}}}| {{{نام خانوادگی ویراستار۳}}}]]
       | {{{نام خانوادگی ویراستار۳}}}
      }}{{
       #اگر:
       | الگو:یادکرد/و دیگران
      }}
    }}
   }}{{
    #اگر: 
    |
    |. ed{{#اگر:|s}}{{#اگرمساوی:.|.||.}}
   }}
 }}

}}{{

 #اگر: 
 |. {{{نویسندگان سایر بخش‌ها}}}
  }}{{
 #اگر: 
 |{{
  #اگر: 
  |. 
 }}{{
  #اگر: 
  |. }}{{
  #اگر: 
  |الگو:یادکرد/پیوندساز{{
    #اگر: 
    |. {{{یادداشت عنوان}}}
   }}
 }}

}}{{

 #اگر: 
 |الگو:رچ ({{{زبان اثر}}})

}}{{

 #اگر: 
 | ({{{فرمت}}})

}}{{

 #اگر: 
 |{{
   #اگر:
   |. 
  }}{{{نشریه}}}{{
   #اگر: 
   |. به کوشش {{{کوشش}}}
  }}{{
   #اگر: 
   |. الگو:یادکرد/ترجمهٔ {{{ترجمه}}}
  }}{{
   #اگر: 
   |. {{{دیگران}}}
  }}{{
   #اگر: 
   |. {{{سری}}}
  }}{{
   #اگر: 
   |{{
    #اگر: 
    | ({{{مکان انتشارات}}}: {{{ناشر}}})
    | ({{{مکان انتشارات}}})
   }}
   |{{
    #اگر: 
    | ({{{ناشر}}})
   }}
  }}{{
   #اگر: 
   | {{{جلد}}}{{
    #اگر: 
    |{{
     #اگر: 
     |، الگو:یادکرد/شماره ({{{تاریخ}}})
     | ({{{شماره}}})
     }}{{
     #اگر:|: {{{در}}}
     }}
    |{{
     #اگر: 
     | ({{{تاریخ}}}){{#اگر:|: {{{در}}}}}
     |{{#اگر:|:‎{{{در}}}}}
     }}
   }}
   |{{
    #اگر: 
    |، الگو:یادکرد/شماره{{
     #اگر: 
     | ({{{تاریخ}}}){{#اگر:|: {{{در}}}}}
     |{{#اگر:|، {{{در}}}}}
    }}
    |{{
     #اگر: 
     |، {{{تاریخ}}}
    }}{{
     #اگر: 
     |، {{{در}}}
    }}
   }}
  }}
 |{{
   #اگر: 
   |{{
    #اگر: 
    |.
   }} الگو:یادکرد/پیوندساز
  }}{{
   #اگر: 
   | ({{{نوع عنوان}}})
  }}{{
   #اگر: 
   |. الگو:یادکرد/جلد{{
    #اگر: 
    |، {{{عنوان جلد}}}
   }}
  }}{{
   #اگر: 
   |. به کوشش {{{کوشش}}}
  }}{{
   #اگر: 
   |. الگو:یادکرد/ترجمهٔ {{{ترجمه}}}
  }}{{
   #اگر: 
   |. {{{دیگران}}}
  }}{{
   #اگر: 
   |. {{{سری}}}
  }}{{
   #اگر: 
   |. الگو:یادکرد/ویرایش
  }}{{
   #اگر: 
   |. چاپ {{{چاپ}}}
  }}{{
   #اگر: 
   |. الگو:یادکرد/جلدها
  }}{{
   #اگر: 
   |. {{{مکان انتشارات}}}
  }}{{
   #اگر: 
   |{{
    #اگر: 
    |:
    |.
   }} {{{ناشر}}}
  }}
  }}{{
    #اگر: 
    |{{#اگر:||{{#اگر:|،|.}} {{{تاریخ}}}{{
     #اگر:
     | [{{{یادداشت سال}}}]
     }}
  }}}}{{
 #اگر: 
 |{{
  #اگرمساوی: | 
  |
  |{{
    #اگر: 
    |{{
     #اگر: 
     |. {{{تاریخ انتشار}}}
     | (منتشرشده در {{{تاریخ انتشار}}})
    }}
    |{{
     #اگر: 
     |. {{{تاریخ انتشار}}}
     | (منتشرشده در {{{تاریخ انتشار}}})
    }}
   }}
 }}

}}{{

 #اگر: 
 |
 |{{
  #اگر: 
  |. {{{در}}}
 }}

}}{{

 #اگر: 
 |. الگو:یادکرد/identifier

}}{{

 #اگر: 
 |. الگو:یادکرد/identifier

}}{{

 #اگر: 
 |. الگو:یادکرد/identifier

}}{{

 1. اگر:
 |. الگو:یادکرد/identifier

}}{{

 #اگر: 
 | {{#اگرمساوی:|¬
  |. {{{ISBN2}}}
  |. الگو:یادکرد/identifier
  }}

}}{{

 #اگر: 
 |. الگو:یادکرد/identifier

}}{{

 #اگر: 
 |. الگو:یادکرد/identifier

}}{{

 #اگر: 
 |. الگو:یادکرد/identifier

}}{{

 #اگر: 
 |. الگو:یادکرد/identifier

}}{{

 #اگر: 
 |. الگو:یادکرد/identifier

}}{{

 #اگر: 
 |. الگو:یادکرد/identifier

}}{{

 #اگر: 
 |. الگو:یادکرد/identifier

}}{{

 #اگر: 
 |. الگو:یادکرد/identifier

}}{{

 #اگر: 
 |. الگو:یادکرد/identifier

}}{{

 #اگر: 
 |. الگو:یادکرد/identifier

}}{{

 #اگر: 
 |. الگو:یادکرد/identifier

}}{{

 #اگر: 
 |. الگو:یادکرد/identifier

}}{{

 #اگر: 
 |. الگو:یادکرد/identifier

}}{{

 #اگر: 
 |. {{{ID}}}

}}{{

 1. اگر:

|. {{{بایگانی}}} |{{

 #اگر:
 | . {{#اگرمساوی: | نه
  | {{#اگر:
   |الگو:یادکرد/پیوندساز 
   |الگو:یادکرد/بایگانی‌شده
   }}
  | الگو:یادکرد/بایگانی‌شده{{#اگر:
   |{{#اگر:| الگو:یادکرد/از الگو:یادکرد/پیوندساز}}
   }}
  }}{{#اگر:| الگو:یادکرد/on {{{تاریخ بایگانی}}}}}{{
  #اگر:{{#اگر:||A}}{{#اگر:||B}}{{#اگر:||C}}
  |. الگو:خطای یادکرد
  }}
 }}

}}{{

 #اگر: {{#اگرمساوی:|نه||}}
 |{{
  #اگر: 
  |
  |. {{
       #اگر: 
       |{{{پیوند فصل}}}
       |{{{URL}}}
      }}
 }}{{
  #اگر: 
  | الگو:یادکرد/بازبینی
  }}

}}{{#اگر:

 |. [{{{laysummary}}} Lay summary]{{#اگر: | – {{{laysource}}}}}

}}{{#اگر:

 | ({{{laydate}}})

}}{{#اگر:

 |. الگو:گیومه باز{{{گفتاورد}}}الگو:گیومه بسته

}} 

{{#switch:

 {{#if:
 | {{{demospace}}}  
 | {{#ifeq:الگو|الگو
  | template
  | other
  }}
 }}

| template = {{#ifeq: | sysop

 | {{#ifeq:{{#switch:{{#switch:
 |semi
 |autoconfirmed=semi
 |administrator
 |full
 |sysop=indef
 |#default=indef}}
 |move={{#ifeq:
   {{#switch:{{#ifeq:یادکرد/هسته/الگو|هسته/الگو|undefined|{{#ifeq:هسته|sandbox|sysop|undefined}}}}
    |semi
    |autoconfirmed=autoconfirmed
    |administrator
    |full
    |sysop=sysop
    |undefined=
    |#default=}}
   |sysop|yes|no
  }}
 |create={{#if:
   {{#switch:{{#ifeq:یادکرد/هسته/الگو|هسته/الگو|undefined|{{#ifeq:هسته|sandbox|sysop|undefined}}}}
    |semi
    |autoconfirmed=autoconfirmed
    |administrator
    |full
    |sysop=sysop
    |undefined=
    |#default=}}
   |yes|no
  }}

|#default={{#if:

   {{#switch:{{#ifeq:یادکرد/هسته/الگو|هسته/الگو|undefined|{{#ifeq:هسته|sandbox|sysop|undefined}}}}
    |semi
    |autoconfirmed=autoconfirmed
    |administrator
    |full
    |sysop=sysop
    |undefined=
    |#default=}}
   |{{#ifeq:{{#switch:
        |semi
        |autoconfirmed=autoconfirmed
        |administrator
        |full
        |sysop=sysop
        |#default=}}
    |{{#switch:{{#ifeq:یادکرد/هسته/الگو|هسته/الگو|undefined|{{#ifeq:هسته|sandbox|sysop|undefined}}}}
      |semi
      |autoconfirmed=autoconfirmed
      |administrator
      |full
      |sysop=sysop
      |undefined=
      |#default=}}
    |no|yes
   }}
 |no}}

}}|yes|{{#ifeq:yes|yes|

|

{{#ifeq:[[پرونده:{{#switch:{{#switch: |semi |autoconfirmed=semi |administrator |full |sysop=indef |#default=indef}} |full=Padlock.svg |semi=Padlock-silver-medium.svg |move=Padlock-olive.svg |indef=Padlock-red.svg |office=Padlock-black.svg |create=Padlock-skyblue.svg |#default=Padlock.svg }}|40px|این {{#ifeq:الگو|پرونده|تصویر|الگو}} به علت حساس بودن بی‌پایان برای جلوگیری از خرابکاری محافظت شده است.]]|none | |}}