تکانه خطی

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو


به هر جسمی که حرکت داشته باشد، تکانه (اندازه حرکت) نسبت می دهند. آن را با نمادP.gif نمایش می دهند.


تکانه خطی (به طور اختصار، تکانه) یک کمیت برداری است و با رابطه زیر تعریف می شود:

(1)
Takane.gif

که در آن m جرم ذره و همیشه مقداری مثبت است، V.gif سرعت آن است. بر اساس معادله (1) یکای SI برای تکانه، کیلوگرم-متر بر ثانیه (Vahed t.gif) است.

نیوتن قانون دوم حرکت را بر حسب تکانه (اندازه حرکت) چنین بیان کرده است:

آهنگ تغییرات اندازه حرکت نسبت به زمان برابر با نیروی خالص اعمال شده به ذره و در جهت آن نیرو است.

حال اگر دستگاهی از ذره ها داشته باشیم تکانه خطی آن به صورت زیر تعریف می شود:

اندازه حرکت خطی دستگاه ذره ها برابر است با حاصل ضرب جرم کل M دستگاه در سرعت مرکز جرم آن.


جستاره ای دیگر

منبع

مبانی فیزیک هالیدی-جلد اول-مکانیک و گرما