دستگاه مختصات perifocal

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو


مرکز این دستگاه مختصات بر مرکز جرم جاذب قراردارد ،صفحه x-y در این مختصات ، صفحه مدار است و محور x از حضیض مداری می گذرد. محور y نیز از نقطه ای که با راستای حضیض 90 درجه فاصله دارد ودر جهت حرکت جسم قرار دارد می گذرد یعنی θ=90˚ . درنتیجه محور z عمود بر صفحه مداری و در جهت بردارتکانه زاویه ای قرار دارد . معمولا بردار یکه در جهت محور x را p ، بردار یکه در جهت محور y را q و بردار یکه در جهت محور z را w می نامند . باتوجه با اینکه بردار یکه w عمود بر صفحه مداری است ، می‌توان نوشت :

Par1.png

که در آن بردار h بردار تکانه زاویه ای ویژه (تکانه زاویه ای بر واحد جرم) است . بردار مکان ماهواره در این دستگاه عبارتست از :

Par2.png

همچنین برای بردار سرعت ماهواره می‌توان نوشت :

Par3.png

که در آن

Par4.png

با مشتق گیری از رابطه r= h^2/μ * 1/(1+e cosθ ) و جایگذاری dθ/dt=h/r^2 ، نتایج زیر حاصل می شود :

Par5.png


Par6.png

منبع[ویرایش]

Orbital Mechanics For Engineering Students _Howard Curtis