دوربین CCD: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو
جز (جایگزینی متن - 'ي ' به 'ی')
سطر ۴: سطر ۴:
 
== دوربين CCD ==
 
== دوربين CCD ==
 
[[File:CCD.jpg|بندانگشتی]]
 
[[File:CCD.jpg|بندانگشتی]]
</p><p>اين روزها ضبط داده‌هاینجومیبا تلسكوپ‌هایبزرگ و متوسط به ندرت با وسايل عكاسیانجام مي‌شود. آشكارسازهایالكترونيكیموسوم به وسايل جفت شده به بار change couplet devices يا CCD  جانشين دوربين‌ها و وسايل عكاسیشده‌اند. دوربين‌هایديجيتال و ويديویخانگینيز مجهز به تراشه‌هایCCD هستند. يك CCD تشكيل شده است از ويفر  سيليسيوم كه در آرايه‌ایدو بعدیبه تعداد زيادیجز تصوير يا پيكسل تقسيم شده است. وقتینور به يك جز برخورد مي‌كند بار الكتريكیدر پيكسل انبار مي‌شود. مقدار بار ذخيره شده با  تعداد  فوتون‌هاینوریكه بر پيكسل فرود آمده رابطه مستقيم دارد. يعنیمتناسب با شدت نور در آن نقطه است. با كنترل الكترونيكیبار جمع شده مي‌توان تصويریدو بعدیساخت و بر صفحه‌ی رايانه آورد. مساحت اين وسيله فقط  چند سانتيمتر مربع است كه پشتوانه‌ی ميليون‌ها پيكسل است. پيكسل‌ها معمولا در شبكه‌ایتنظيم شده‌اند.  CCD ها مزيت‌هایچندینسبت به فيلم يا  صفحه‌ی عكاسیدارند و بازده آنها خيلیبيشتر است. CCD  تقريبا 75 درصد فوتون‌هايیرا كه بر آن مي‌تابد، ضبط  مي‌كند؛ در  حالیكه اين رقم برایصفحه‌ی عكاسیكمتر از 5 درصد است. پس با يك تلسكوپ معين، زمان نوردهیبه CCD ده تا بيست مرتبه كمتر از صفحه‌ی عكاسیاست. در تصويرگيرینجومي، CCD جزئياتیرا آشكاز  مي‌سازد كه عكاسینشان نمي‌دهد.
+
</p><p>اين روزها ضبط داده‌های نجومی با تلسكوپ‌های بزرگ و متوسط به ندرت با وسايل عكاسی انجام مي‌شود. آشكارسازهای الكترونيكی موسوم به وسايل جفت شده به بار change couplet devices يا CCD  جانشين دوربين‌ها و وسايل عكاسی شده‌اند. دوربين‌های ديجيتال و ويديوی خانگی نيز مجهز به تراشه‌های CCD هستند. يك CCD تشكيل شده است از ويفر  سيليسيوم كه در آرايه‌ای دو بُعدی به تعداد زيادی جز تصوير يا پيكسل تقسيم شده است. وقتی نور به يك جز برخورد مي‌كند بار الكتريكی در پيكسل انبار مي‌شود. مقدار بار ذخيره شده با  تعداد  فوتون‌های نوری كه بر پيكسل فرود آمده رابطه مستقيم دارد. يعنی متناسب با شدت نور در آن نقطه است. با كنترل الكترونيكی بار جمع شده مي‌توان تصويری دو بُعدی ساخت و بر صفحه‌ی رايانه آورد. مساحت اين وسيله فقط  چند سانتيمتر مربع است كه پشتوانه‌ی ميليون‌ها پيكسل است. پيكسل‌ها معمولا در شبكه‌ای تنظيم شده‌اند.  CCDها مزيت‌های چندی نسبت به فيلم يا  صفحه‌ی عكاسی دارند و بازده آنها خيلی بيشتر است. CCD  تقريبا 75 درصد فوتون‌هايی را كه بر آن مي‌تابد، ضبط  مي‌كند؛ در  حالی كه اين رقم برای صفحه‌ی عكاسی كمتر از 5 درصد است. پس با يك تلسكوپ معين، زمان نوردهی به CCD ده تا بيست مرتبه كمتر از صفحه‌ی عكاسی است. در تصويرگيری نجومي، CCD جزئياتی را آشكاز  مي‌سازد كه عكاسینشان نمي‌دهد.
 
</p>
 
</p>
  

نسخهٔ ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۰۴

این یک نوشتار خرد است . با ویرایش آن ما را در پیشبرد اهداف ویکی نجوم یاری نمایید .


دوربين CCD

اين روزها ضبط داده‌های نجومی با تلسكوپ‌های بزرگ و متوسط به ندرت با وسايل عكاسی انجام مي‌شود. آشكارسازهای الكترونيكی موسوم به وسايل جفت شده به بار change couplet devices يا CCD جانشين دوربين‌ها و وسايل عكاسی شده‌اند. دوربين‌های ديجيتال و ويديوی خانگی نيز مجهز به تراشه‌های CCD هستند. يك CCD تشكيل شده است از ويفر سيليسيوم كه در آرايه‌ای دو بُعدی به تعداد زيادی جز تصوير يا پيكسل تقسيم شده است. وقتی نور به يك جز برخورد مي‌كند بار الكتريكی در پيكسل انبار مي‌شود. مقدار بار ذخيره شده با تعداد فوتون‌های نوری كه بر پيكسل فرود آمده رابطه مستقيم دارد. يعنی متناسب با شدت نور در آن نقطه است. با كنترل الكترونيكی بار جمع شده مي‌توان تصويری دو بُعدی ساخت و بر صفحه‌ی رايانه آورد. مساحت اين وسيله فقط چند سانتيمتر مربع است كه پشتوانه‌ی ميليون‌ها پيكسل است. پيكسل‌ها معمولا در شبكه‌ای تنظيم شده‌اند. CCDها مزيت‌های چندی نسبت به فيلم يا صفحه‌ی عكاسی دارند و بازده آنها خيلی بيشتر است. CCD تقريبا 75 درصد فوتون‌هايی را كه بر آن مي‌تابد، ضبط مي‌كند؛ در حالی كه اين رقم برای صفحه‌ی عكاسی كمتر از 5 درصد است. پس با يك تلسكوپ معين، زمان نوردهی به CCD ده تا بيست مرتبه كمتر از صفحه‌ی عكاسی است. در تصويرگيری نجومي، CCD جزئياتی را آشكاز مي‌سازد كه عكاسینشان نمي‌دهد.

منبع

كتاب نجوم به زبان ساده