امواج الکترومغناطیسی

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو


امواج الکترومغناطیسی[ویرایش]

گسترش دانش ما درباره کیهان اول و بیشتر از همه به درک کامل ما از ماهیت تابش الکترومغناطیس و اختراعی به نام تلسکوپ مربوط می شود.

اولی کمک می کند که بخشی از کائنات را که فراتر از درک چشم ماست درک کنیم و تشخصی دهیم و دومی ما را قادر میسازد که حوادثی را که در گذشته های دور البته فقط تا ۳۰۰ هزار سال گذشته اتفاق افتاده را آشکار و ثبت کنیم. در حقیقت می‌توان گفت که اخترشناسان در کار تابش اکترومغناطیس مخصوصا نورند. درست مانند نیروهای الکتریکی، قرنهاست که بشر با نیروهای مغناطیسی هم آشناست. اما آنچه تمدنها نمی دانستند این بود که نیروهای الکتریکی و مغناطیسی در اصل یکی هستند. در حقیقت، این حرکت ذرات باردار است که نیروی مغناطیسی را ایجاد می کند و این نیرو ناشی از نوع جدید "بارمغناطیسی" نیست. بارهای متحرک چیزی را تشکیل می دهند که به آن جریان الکتریکی گفته می شود و همین جریان الکتریکی است که میدان مغناطیسی را ایجاد می کند. بنابراین، به نیروی الکترومغناطیسی باید به عنوان یک نیروی واحد نگریست.

تابش الکترومغناطیس ترکیب میدان های نوسانی الکتریکی و مغناطیسی است که با سرعت ۳۰۰ هزار کیلومتر در ثانیه با فرکانسهای مختلف در فضا حرکت کرده و انرژی را از جایی به جای دیگر منتقل می کنند، هرچه طول موج کوتاه تر باشد، فرکانس بالاتر و انرژی بیشتر است کل مجموعه ی امواج الکترومغناطیس را طیف می نامیم که بازه فرکانسی حدود ۱۰ پیکو متر تا ۱۰ هزار متر دارد. در کوتاه ترین انتهای طیف ما به امواج گاما می رسیم که به ترتیب به پرتو ایکس، فرابنفش، نور مرئی، فروسرخ، میکرو ویو، رادار و امواج رادیوی UHF، FM و AM میرسند، و رویدادهای کیهانی، خود را در هر سوی این طیف الکترومغناطیس نشان می دهند.

امواج الکترمغناطیس در بازه ای قرار می گیرند که طول موج آنها شامل 10به توان 12- ،10 به توان 9- ،نور مرئی، 10 به توان 6- ،10 به توان 3-، 10 به توان صفر یعنی 1 و 10 به توان 2 یعنی 100 نانومتر هستند. با کاهش طول موج یعنی رسیدن به 10 به توان 12- ، پرانرزی ترین موج یعنی پرتوی گاما را داریم، و با کاهش طول موج و افزایش بسامد و نزدیک شدن به ابتدای بازه به کم انرژی ترین پرتو یعنی امواج رادیویی می رسیم. پس به طور کلی امواج الکترومغناطیس 3 دسته می شوند: امواج کم انرژی (امواج رادیویی، ریزموج ها و پرتو های فروسرخ) ، نور مرئی (تمامی رنگ ها) و امواج پرانرژی (پرتوهای گاما، پرتوهای ایکس و پرتو های فرابنفش).

جستاره ای دیگر[ویرایش]

منبع[ویرایش]

  • اسرار کائنات (ابراهیم ویکتوری)
  • پس از نخستین سه دقیقه (ت- پادمانابان)