عناصر مداری

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو


در ابتدا خط مشترک بین صفحه مدار (صفحه x-y دستگاه مختصات perifocal) و صفحه استوای سماوی (صفحه X-Y دستگاه مختصات لخت زمین مرکز – استوایی (ECEF)) را می یابیم. این خط ، خط گره (node line) نام دارد و دو نقطه ای از مدار که بر روی این خط واقع هستند ، نقاط گره نام دارند . گره ای که ماهواره پس از عبور از آن به بالای استوا منتقل می شود را گره صعودی(ascending node) و گره ای که ماهواره پس از عبور از آن به پایین استوا منتقل می شود را گره نزولی(descending node) می نامند .

بردار گره صعودی را برداری تعریف می کنیم که ابتدای آن بر مرکز دستگاه مختصات لخت زمین مرکز – استوایی (ECEF) واقع شده و از گره صعودی می گذرد و آن را با N نشان می دهیم . زاویه ی بین جهت مثبت محور X و بردار N را به عنوان اولین پارامتر مداری با Ω نشان داده و طول گره صعودی می نامیم . این زاویه می‌تواند مقادیر بین 0˚ تا 360˚ را اتخاذ کند .

دومین پارامتر مداری را با i نشان داده و میل مداری (inclination) می نامیم ، که زاویه بین صفحه استوا و صفحه مداری می باشد . این زاویه طبق قانون دست راست به دست می آید ، به این گونه که در جهت پادساعتگرد از صفحه استوا تا صفحه مداری اندازه گیری می شود . همچنین این زاویه برابر است با زاویه راستای عمود بر صفحه مداری یعنی راستای بردار تکانه زاویه ای تا محور Z . این زاویه می‌تواند مقادیر بین 0˚ تا 180˚ را داشته باشد .

برای مشخص کردن حضیض مدار از ω یا طول حضیض (argument of perigee) استفاده می کنیم . که زاویه بین بردار گره صعودی و بردار خروج از مرکز است و روی صفحه مداری اندازه گیری می شود . این زاویه می‌تواند مقادیر بین 0˚ تا 360˚ را اتخاذ کند .

سه زاویه ذکر شده در بالا را زوایای اویلر مدار نیز می نامند که جهت گیری مدار در فضا را مشخص می کنند . با استفاده از تکانه زاویه ای و خروج از مرکز نیز نوع مدار مشخص می شود . مجموعه این پنج پارامتر راعناصر مداری یا پارامتر های مداری می نامند . به یک پارامتر دیگر برای مشخص کردن مکان ماهواره در مدار نیز نیازمندیم که معمولا از آنومالی واقعی (θ) و یا مدت زمان گذشته از حضیض استفاده می کنیم .

به شکل زیر توجه کنید :

Anasor.png


منبع[ویرایش]

Orbital Mechanics For Engineering Students _Howard Curtis


[۱]عناصر مدار _شریعت زاده