صفحه‌های کوتاه

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰۰.

نمایش (۵۰۰تای قبلی | ۵۰۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. (تاریخچه) ‏عدسی گرانشی ‏[۰ بایت]
 2. (تاریخچه) ‏دبلیومپ (WMAP) ‏[۰ بایت]
 3. (تاریخچه) ‏یزدان گستر اصفهان ‏[۰ بایت]
 4. (تاریخچه) ‏برج جدی ‏[۰ بایت]
 5. (تاریخچه) ‏صورت فلکی شتر گاوپلنگ ‏[۵۱ بایت]
 6. (تاریخچه) ‏مسیه 1 ‏[۶۹ بایت]
 7. (تاریخچه) ‏آسترونو مگ ‏[۷۲ بایت]
 8. (تاریخچه) ‏Quenching ‏[۱۱۰ بایت]
 9. (تاریخچه) ‏سحابی تاریک ‏[۱۱۵ بایت]
 10. (تاریخچه) ‏مسیه78 ‏[۱۱۷ بایت]
 11. (تاریخچه) ‏قدر ‏[۱۱۹ بایت]
 12. (تاریخچه) ‏ذرات سنگین با برهم کنش ضعیف ‏[۱۲۵ بایت]
 13. (تاریخچه) ‏حرکت انتقالی ‏[۱۳۹ بایت]
 14. (تاریخچه) ‏M108 ‏[۱۵۱ بایت]
 15. (تاریخچه) ‏نور دایره البروجی ‏[۱۹۰ بایت]
 16. (تاریخچه) ‏خاموشی رادیویی ‏[۲۳۳ بایت]
 17. (تاریخچه) ‏محمد رضا صادقیان ‏[۲۶۲ بایت]
 18. (تاریخچه) ‏نجوم رصدی ‏[۲۹۰ بایت]
 19. (تاریخچه) ‏سحابی رتیل ‏[۳۰۶ بایت]
 20. (تاریخچه) ‏منکب العنان ‏[۳۱۰ بایت]
 21. (تاریخچه) ‏سیارات گازی ‏[۳۳۱ بایت]
 22. (تاریخچه) ‏DiezelSun (فیلسوف) ‏[۳۳۶ بایت]
 23. (تاریخچه) ‏M73 ‏[۳۳۹ بایت]
 24. (تاریخچه) ‏هابل ‏[۳۵۰ بایت]
 25. (تاریخچه) ‏فوکوس ‏[۳۶۴ بایت]
 26. (تاریخچه) ‏رصدگر ‏[۳۸۳ بایت]
 27. (تاریخچه) ‏صورت فلکی قنطورس ‏[۳۹۹ بایت]
 28. (تاریخچه) ‏انقباض هلم هولتسی ‏[۴۰۷ بایت]
 29. (تاریخچه) ‏خوشه کندو ‏[۴۱۰ بایت]
 30. (تاریخچه) ‏بارش آلفا تک شاخ ‏[۴۱۱ بایت]
 31. (تاریخچه) ‏حروف یونانی و علامت های ریاضی ‏[۴۲۹ بایت]
 32. (تاریخچه) ‏M105 ‏[۴۳۲ بایت]
 33. (تاریخچه) ‏M25 ‏[۴۳۳ بایت]
 34. (تاریخچه) ‏صورت فلکی مثلث جنوبی ‏[۴۳۳ بایت]
 35. (تاریخچه) ‏M86 ‏[۴۳۴ بایت]
 36. (تاریخچه) ‏M79 ‏[۴۳۷ بایت]
 37. (تاریخچه) ‏M70 ‏[۴۳۹ بایت]
 38. (تاریخچه) ‏M67 ‏[۴۴۲ بایت]
 39. (تاریخچه) ‏M91 ‏[۴۴۲ بایت]
 40. (تاریخچه) ‏M85 ‏[۴۴۳ بایت]
 41. (تاریخچه) ‏M71 ‏[۴۴۵ بایت]
 42. (تاریخچه) ‏M93 ‏[۴۴۶ بایت]
 43. (تاریخچه) ‏M65 ‏[۴۴۹ بایت]
 44. (تاریخچه) ‏M87 ‏[۴۵۶ بایت]
 45. (تاریخچه) ‏M98 ‏[۴۵۹ بایت]
 46. (تاریخچه) ‏M64 ‏[۴۶۲ بایت]
 47. (تاریخچه) ‏M66 ‏[۴۶۲ بایت]
 48. (تاریخچه) ‏M75 ‏[۴۶۳ بایت]
 49. (تاریخچه) ‏M92 ‏[۴۶۳ بایت]
 50. (تاریخچه) ‏M96 ‏[۴۶۴ بایت]
 51. (تاریخچه) ‏M94 ‏[۴۶۵ بایت]
 52. (تاریخچه) ‏M61 ‏[۴۶۶ بایت]
 53. (تاریخچه) ‏M47 ‏[۴۷۲ بایت]
 54. (تاریخچه) ‏M56 ‏[۴۷۴ بایت]
 55. (تاریخچه) ‏M88 ‏[۴۸۱ بایت]
 56. (تاریخچه) ‏M89 ‏[۴۸۳ بایت]
 57. (تاریخچه) ‏M84 ‏[۴۸۸ بایت]
 58. (تاریخچه) ‏M90 ‏[۴۸۸ بایت]
 59. (تاریخچه) ‏M74 ‏[۴۹۲ بایت]
 60. (تاریخچه) ‏M109 ‏[۴۹۴ بایت]
 61. (تاریخچه) ‏M80 ‏[۴۹۵ بایت]
 62. (تاریخچه) ‏M82 ‏[۴۹۷ بایت]
 63. (تاریخچه) ‏M77 ‏[۵۰۱ بایت]
 64. (تاریخچه) ‏بارش اتا دلوی ‏[۵۰۲ بایت]
 65. (تاریخچه) ‏اسپيكول ها ‏[۵۱۸ بایت]
 66. (تاریخچه) ‏قلب العقرب ‏[۵۷۲ بایت]
 67. (تاریخچه) ‏M72 ‏[۵۷۸ بایت]
 68. (تاریخچه) ‏پروژه جمینای ‏[۵۸۱ بایت]
 69. (تاریخچه) ‏M78 ‏[۵۸۴ بایت]
 70. (تاریخچه) ‏جیمز آ.وان آلن ‏[۵۸۶ بایت]
 71. (تاریخچه) ‏اثر دینامو ‏[۵۹۸ بایت]
 72. (تاریخچه) ‏سیارات خارجی ‏[۶۱۸ بایت]
 73. (تاریخچه) ‏دایره ‏[۶۲۱ بایت]
 74. (تاریخچه) ‏همسان‌گردی ‏[۶۲۲ بایت]
 75. (تاریخچه) ‏وستوک 6 ‏[۶۴۰ بایت]
 76. (تاریخچه) ‏وستوک 4 ‏[۶۴۲ بایت]
 77. (تاریخچه) ‏دنباله دار سویفت – تاتل ‏[۶۴۸ بایت]
 78. (تاریخچه) ‏سرسو ‏[۶۶۲ بایت]
 79. (تاریخچه) ‏سحابی دمبل کوچک ‏[۶۶۳ بایت]
 80. (تاریخچه) ‏وستوک 2 ‏[۶۷۰ بایت]
 81. (تاریخچه) ‏صورت فلکی هندی ‏[۶۷۴ بایت]
 82. (تاریخچه) ‏دایره عظیمه ‏[۶۷۶ بایت]
 83. (تاریخچه) ‏M58 ‏[۶۷۸ بایت]
 84. (تاریخچه) ‏M60 ‏[۶۸۵ بایت]
 85. (تاریخچه) ‏فضا-زمان ‏[۶۹۲ بایت]
 86. (تاریخچه) ‏نصف‌النهار مبدأ ‏[۶۹۵ بایت]
 87. (تاریخچه) ‏اقمار گالیله ای ‏[۷۰۲ بایت]
 88. (تاریخچه) ‏لنز های بازتابی ‏[۷۱۸ بایت]
 89. (تاریخچه) ‏وستوک 5 ‏[۷۳۸ بایت]
 90. (تاریخچه) ‏باز آلدرین ‏[۷۴۱ بایت]
 91. (تاریخچه) ‏اکسپلورر 1 ‏[۷۴۲ بایت]
 92. (تاریخچه) ‏لنز نرمال ‏[۷۵۳ بایت]
 93. (تاریخچه) ‏گرمان تیتوف ‏[۷۶۰ بایت]
 94. (تاریخچه) ‏وستوک 3 ‏[۷۶۱ بایت]
 95. (تاریخچه) ‏M107 ‏[۷۶۳ بایت]
 96. (تاریخچه) ‏حرکت شعاعی ‏[۷۶۹ بایت]
 97. (تاریخچه) ‏M76 ‏[۷۷۶ بایت]
 98. (تاریخچه) ‏مقارنه خارجی ‏[۷۸۵ بایت]
 99. (تاریخچه) ‏دوره تناوب ‏[۸۱۷ بایت]
 100. (تاریخچه) ‏تعیین فاز ماه و سیارات داخلی ‏[۸۱۹ بایت]
 101. (تاریخچه) ‏وستوک 1 ‏[۸۲۴ بایت]
 102. (تاریخچه) ‏هنری کاوندیش ‏[۸۲۷ بایت]
 103. (تاریخچه) ‏دستگاه مختصات لخت زمین مرکز – استوایی (ECEF) ‏[۸۲۹ بایت]
 104. (تاریخچه) ‏بارش آلفا جدی ‏[۸۲۹ بایت]
 105. (تاریخچه) ‏اجتماع ستاره ای ‏[۸۳۵ بایت]
 106. (تاریخچه) ‏حرکت خاصه ‏[۸۴۵ بایت]
 107. (تاریخچه) ‏خاصیت پخی ‏[۸۶۸ بایت]
 108. (تاریخچه) ‏سال اعتدالی متغیر ‏[۸۷۱ بایت]
 109. (تاریخچه) ‏M99 ‏[۸۷۹ بایت]
 110. (تاریخچه) ‏آنومالی واقعی ‏[۸۸۷ بایت]
 111. (تاریخچه) ‏آپولو ۱۷ ‏[۸۸۹ بایت]
 112. (تاریخچه) ‏چگالی میانگین سیاره ‏[۹۱۷ بایت]
 113. (تاریخچه) ‏لنز چشم ماهی ‏[۹۳۱ بایت]
 114. (تاریخچه) ‏سازمان فضایی ایتالیا ‏[۹۳۵ بایت]
 115. (تاریخچه) ‏لنز زوم ‏[۹۵۰ بایت]
 116. (تاریخچه) ‏انرژی جنبشی انتقالی ‏[۹۷۰ بایت]
 117. (تاریخچه) ‏همگنی ‏[۹۷۷ بایت]
 118. (تاریخچه) ‏بارش بتا ثوری ‏[۹۸۰ بایت]
 119. (تاریخچه) ‏M83 ‏[۹۸۳ بایت]
 120. (تاریخچه) ‏سحابی هلیکس ‏[۹۸۴ بایت]
 121. (تاریخچه) ‏ماده ‏[۹۹۲ بایت]
 122. (تاریخچه) ‏آپولو ۱۱ ‏[۱٬۰۱۳ بایت]
 123. (تاریخچه) ‏M110 ‏[۱٬۰۱۶ بایت]
 124. (تاریخچه) ‏M95 ‏[۱٬۰۲۰ بایت]
 125. (تاریخچه) ‏دوره تناوب نجومی ‏[۱٬۰۳۰ بایت]
 126. (تاریخچه) ‏نقاط لاگرانژی ‏[۱٬۰۳۵ بایت]
 127. (تاریخچه) ‏کاسینی ‏[۱٬۰۳۹ بایت]
 128. (تاریخچه) ‏مقارنه داخلی ‏[۱٬۰۴۰ بایت]
 129. (تاریخچه) ‏بارش ارابه رانی ‏[۱٬۰۴۱ بایت]
 130. (تاریخچه) ‏M100 ‏[۱٬۰۴۲ بایت]
 131. (تاریخچه) ‏هلیوم ‏[۱٬۰۵۳ بایت]
 132. (تاریخچه) ‏حجم ‏[۱٬۰۵۴ بایت]
 133. (تاریخچه) ‏پروژه رنجر ‏[۱٬۰۶۱ بایت]
 134. (تاریخچه) ‏درجه کلوین ‏[۱٬۰۶۲ بایت]
 135. (تاریخچه) ‏اسا ‏[۱٬۰۷۰ بایت]
 136. (تاریخچه) ‏انرژی جنبشی ‏[۱٬۰۸۳ بایت]
 137. (تاریخچه) ‏سیاره ی X ‏[۱٬۰۹۱ بایت]
 138. (تاریخچه) ‏روشنایی ‏[۱٬۰۹۳ بایت]
 139. (تاریخچه) ‏ارتفاع ‏[۱٬۰۹۷ بایت]
 140. (تاریخچه) ‏اعتدال پاییزی ‏[۱٬۰۹۹ بایت]
 141. (تاریخچه) ‏رد مخروطی ‏[۱٬۱۰۰ بایت]
 142. (تاریخچه) ‏آنومالی متوسط ‏[۱٬۱۰۸ بایت]
 143. (تاریخچه) ‏طیف گسیلشی ‏[۱٬۱۱۳ بایت]
 144. (تاریخچه) ‏دنباله دار C/2011 L4 ‏[۱٬۱۱۷ بایت]
 145. (تاریخچه) ‏تریتون ‏[۱٬۱۲۲ بایت]
 146. (تاریخچه) ‏بارش شلیاقی ‏[۱٬۱۶۵ بایت]
 147. (تاریخچه) ‏سرعت مداری ‏[۱٬۱۶۷ بایت]
 148. (تاریخچه) ‏سرعت شعاعی و مماسی ‏[۱٬۱۶۸ بایت]
 149. (تاریخچه) ‏تلسکوپ فضایی ‏[۱٬۱۶۸ بایت]
 150. (تاریخچه) ‏نسر واقع ‏[۱٬۱۸۶ بایت]
 151. (تاریخچه) ‏حیات در مریخ ‏[۱٬۱۸۸ بایت]
 152. (تاریخچه) ‏بارش برساوشی ‏[۱٬۱۸۹ بایت]
 153. (تاریخچه) ‏قرار گرفتن ماهواره ها در مدار ‏[۱٬۱۹۴ بایت]
 154. (تاریخچه) ‏هذلولی ‏[۱٬۲۰۵ بایت]
 155. (تاریخچه) ‏ستاره متغیر ‏[۱٬۲۰۶ بایت]
 156. (تاریخچه) ‏هود لنز ‏[۱٬۲۱۰ بایت]
 157. (تاریخچه) ‏مقطع مخروطی ‏[۱٬۲۱۸ بایت]
 158. (تاریخچه) ‏ویجر ۲ ‏[۱٬۲۲۵ بایت]
 159. (تاریخچه) ‏سحابی تور پرده ‏[۱٬۲۲۹ بایت]
 160. (تاریخچه) ‏گاز ‏[۱٬۲۳۵ بایت]
 161. (تاریخچه) ‏آماج خورشیدی ‏[۱٬۲۳۹ بایت]
 162. (تاریخچه) ‏فیلتر دیفیوزر ‏[۱٬۲۴۵ بایت]
 163. (تاریخچه) ‏سرعت زاویه ای ‏[۱٬۲۵۲ بایت]
 164. (تاریخچه) ‏M106 ‏[۱٬۲۶۰ بایت]
 165. (تاریخچه) ‏سرعت مماسی ‏[۱٬۲۶۵ بایت]
 166. (تاریخچه) ‏بارش اسدی ‏[۱٬۲۶۶ بایت]
 167. (تاریخچه) ‏سازمان فضایی روسیه ‏[۱٬۲۶۷ بایت]
 168. (تاریخچه) ‏ذات الحلق ‏[۱٬۲۸۴ بایت]
 169. (تاریخچه) ‏اصل کوپرنیک ‏[۱٬۲۸۵ بایت]
 170. (تاریخچه) ‏تصحیح ردیابی ‏[۱٬۳۰۱ بایت]
 171. (تاریخچه) ‏اپتیک تطابقی ‏[۱٬۳۱۱ بایت]
 172. (تاریخچه) ‏تلسکوپ ریکاردی هوندرز ‏[۱٬۳۲۹ بایت]
 173. (تاریخچه) ‏یخ ‏[۱٬۳۳۰ بایت]
 174. (تاریخچه) ‏مایکل کالینز ‏[۱٬۳۴۳ بایت]
 175. (تاریخچه) ‏باریون ‏[۱٬۳۴۸ بایت]
 176. (تاریخچه) ‏افق ‏[۱٬۳۵۰ بایت]
 177. (تاریخچه) ‏خلأ ‏[۱٬۳۵۰ بایت]
 178. (تاریخچه) ‏دورۀ کیهانی ‏[۱٬۳۵۶ بایت]
 179. (تاریخچه) ‏بیشترین کشیدگی ‏[۱٬۳۶۹ بایت]
 180. (تاریخچه) ‏M81 ‏[۱٬۳۷۹ بایت]
 181. (تاریخچه) ‏پوزیترون ‏[۱٬۳۸۵ بایت]
 182. (تاریخچه) ‏شعرای یمانی ‏[۱٬۳۸۶ بایت]
 183. (تاریخچه) ‏لنز های سری EF-S ‏[۱٬۳۹۹ بایت]
 184. (تاریخچه) ‏اجرام آسمانی ‏[۱٬۴۰۲ بایت]
 185. (تاریخچه) ‏شاتل دیسکاوری ‏[۱٬۴۰۲ بایت]
 186. (تاریخچه) ‏عکاسی نجومی آفوکال ‏[۱٬۴۰۴ بایت]
 187. (تاریخچه) ‏میدان الکترومغناطیسی ‏[۱٬۴۰۵ بایت]
 188. (تاریخچه) ‏جمینای ۱۱ ‏[۱٬۴۱۵ بایت]
 189. (تاریخچه) ‏ثانیه قوسی ‏[۱٬۴۱۸ بایت]
 190. (تاریخچه) ‏دوران بازترکیب ‏[۱٬۴۲۶ بایت]
 191. (تاریخچه) ‏حرکت ترقصی ‏[۱٬۴۳۱ بایت]
 192. (تاریخچه) ‏تکانه خطی ‏[۱٬۴۴۸ بایت]
 193. (تاریخچه) ‏صورت فلکی سپر ‏[۱٬۴۷۳ بایت]
 194. (تاریخچه) ‏مقابله ‏[۱٬۴۷۵ بایت]
 195. (تاریخچه) ‏اوج و حضیض ‏[۱٬۴۸۸ بایت]
 196. (تاریخچه) ‏انحراف محوری زمین ‏[۱٬۴۹۸ بایت]
 197. (تاریخچه) ‏رمبش ‏[۱٬۵۰۰ بایت]
 198. (تاریخچه) ‏کمک جاذبه ای ‏[۱٬۵۰۴ بایت]
 199. (تاریخچه) ‏ساترن5 ‏[۱٬۵۰۸ بایت]
 200. (تاریخچه) ‏زاویه ساعتی ‏[۱٬۵۰۹ بایت]
 201. (تاریخچه) ‏دوره زمین مرکزی ‏[۱٬۵۱۲ بایت]
 202. (تاریخچه) ‏رشته هابل ‏[۱٬۵۱۶ بایت]
 203. (تاریخچه) ‏کهکشان مارپیچی میله‌ای ‏[۱٬۵۲۲ بایت]
 204. (تاریخچه) ‏جدایی زاویه ای ‏[۱٬۵۲۴ بایت]
 205. (تاریخچه) ‏دستگاه مختصات perifocal ‏[۱٬۵۳۵ بایت]
 206. (تاریخچه) ‏گره صعودی و نزولی ‏[۱٬۵۳۷ بایت]
 207. (تاریخچه) ‏رقابت صوفی ‏[۱٬۵۳۹ بایت]
 208. (تاریخچه) ‏حرکت ویژه ‏[۱٬۵۴۵ بایت]
 209. (تاریخچه) ‏دستگاه SI ‏[۱٬۵۵۱ بایت]
 210. (تاریخچه) ‏عکاسی نجومی به روش مستقیم ‏[۱٬۵۵۱ بایت]
 211. (تاریخچه) ‏سازمان فضایی ژاپن ‏[۱٬۵۶۹ بایت]
 212. (تاریخچه) ‏سحابی آمریکای شمالی ‏[۱٬۵۷۵ بایت]
 213. (تاریخچه) ‏دوربین دوچشمی ‏[۱٬۵۹۳ بایت]
 214. (تاریخچه) ‏نظریه وحدت الکتروضعیف ‏[۱٬۶۱۰ بایت]
 215. (تاریخچه) ‏لنز تله ‏[۱٬۶۱۴ بایت]
 216. (تاریخچه) ‏فیلتر شیشه ای ‏[۱٬۶۲۴ بایت]
 217. (تاریخچه) ‏آزمایش آماندا ‏[۱٬۶۳۴ بایت]
 218. (تاریخچه) ‏صورت فلکی سکستان ‏[۱٬۶۳۸ بایت]
 219. (تاریخچه) ‏سیارات داخلی ‏[۱٬۶۳۹ بایت]
 220. (تاریخچه) ‏کیهان شناسی ‏[۱٬۶۴۵ بایت]
 221. (تاریخچه) ‏شکافت هسته‌ای ‏[۱٬۶۴۸ بایت]
 222. (تاریخچه) ‏ریموت کنترل ‏[۱٬۶۵۱ بایت]
 223. (تاریخچه) ‏نوردهی ‏[۱٬۶۵۲ بایت]
 224. (تاریخچه) ‏فیلتر اکسیژن 3 ‏[۱٬۶۵۸ بایت]
 225. (تاریخچه) ‏تیله آبی ‏[۱٬۶۵۹ بایت]
 226. (تاریخچه) ‏یونوسفر ‏[۱٬۶۶۳ بایت]
 227. (تاریخچه) ‏حرکت فضایی ‏[۱٬۶۷۰ بایت]
 228. (تاریخچه) ‏کریستین هویگنس ‏[۱٬۶۷۵ بایت]
 229. (تاریخچه) ‏کیهان ‏[۱٬۶۷۷ بایت]
 230. (تاریخچه) ‏آپولو 20 ‏[۱٬۶۸۲ بایت]
 231. (تاریخچه) ‏M33 ‏[۱٬۶۹۴ بایت]
 232. (تاریخچه) ‏صورت فلکی تیر ‏[۱٬۶۹۷ بایت]
 233. (تاریخچه) ‏صورت فلکی سوسمار ‏[۱٬۷۱۵ بایت]
 234. (تاریخچه) ‏متان ‏[۱٬۷۱۶ بایت]
 235. (تاریخچه) ‏وویجر 1 ‏[۱٬۷۱۶ بایت]
 236. (تاریخچه) ‏دبران ‏[۱٬۷۱۷ بایت]
 237. (تاریخچه) ‏بارش جباری ‏[۱٬۷۲۳ بایت]
 238. (تاریخچه) ‏اسپوتنیک 2 ‏[۱٬۷۲۴ بایت]
 239. (تاریخچه) ‏المجسطی ‏[۱٬۷۲۴ بایت]
 240. (تاریخچه) ‏کمیت ‏[۱٬۷۲۵ بایت]
 241. (تاریخچه) ‏زیج ‏[۱٬۷۳۰ بایت]
 242. (تاریخچه) ‏آپولو 1 ‏[۱٬۷۳۷ بایت]
 243. (تاریخچه) ‏مدار سهمی ‏[۱٬۷۳۸ بایت]
 244. (تاریخچه) ‏صورت فلکی تلمبه ‏[۱٬۷۴۱ بایت]
 245. (تاریخچه) ‏یون ‏[۱٬۷۵۶ بایت]
 246. (تاریخچه) ‏سالی راید ‏[۱٬۷۸۴ بایت]
 247. (تاریخچه) ‏سال اعتدالی متوسط ‏[۱٬۷۹۵ بایت]
 248. (تاریخچه) ‏بطلمیوس ‏[۱٬۸۰۰ بایت]
 249. (تاریخچه) ‏فضاپیما ‏[۱٬۸۰۷ بایت]
 250. (تاریخچه) ‏شتاب دهنده بزرگ هادرون ‏[۱٬۸۱۶ بایت]
 251. (تاریخچه) ‏رصدگاه های استان تهران ‏[۱٬۸۲۵ بایت]
 252. (تاریخچه) ‏دنباله دار آیسون ‏[۱٬۸۲۵ بایت]
 253. (تاریخچه) ‏فام سپهر ‏[۱٬۸۴۳ بایت]
 254. (تاریخچه) ‏منجم آماتور ‏[۱٬۸۵۰ بایت]
 255. (تاریخچه) ‏صورت فلکی کوره ‏[۱٬۸۵۴ بایت]
 256. (تاریخچه) ‏قلمدوش تلسکوپ ‏[۱٬۸۵۶ بایت]
 257. (تاریخچه) ‏قدر مطلق ‏[۱٬۸۶۲ بایت]
 258. (تاریخچه) ‏فیلتر مایلار ‏[۱٬۸۷۷ بایت]
 259. (تاریخچه) ‏نصف النهار ‏[۱٬۸۷۹ بایت]
 260. (تاریخچه) ‏اتحادیه بین‌المللی اخترشناسی ‏[۱٬۸۹۲ بایت]
 261. (تاریخچه) ‏رصدگاه ‏[۱٬۸۹۳ بایت]
 262. (تاریخچه) ‏صورت فلکی ارابه‌ران ‏[۱٬۸۹۴ بایت]
 263. (تاریخچه) ‏سحابی گل سرخ ‏[۱٬۸۹۵ بایت]
 264. (تاریخچه) ‏بارش آندرومدایی ‏[۱٬۹۰۴ بایت]
 265. (تاریخچه) ‏پرتو فروسرخ ‏[۱٬۹۲۲ بایت]
 266. (تاریخچه) ‏ثابت استفان بولتزمان ‏[۱٬۹۳۱ بایت]
 267. (تاریخچه) ‏کنستانتین ادواردویچ تسیولکوفسکی ‏[۱٬۹۳۴ بایت]
 268. (تاریخچه) ‏فضای میان ستاره ای ‏[۱٬۹۵۴ بایت]
 269. (تاریخچه) ‏رصدخانه کالج هاروارد ‏[۱٬۹۵۴ بایت]
 270. (تاریخچه) ‏طیف اتمی ‏[۱٬۹۵۶ بایت]
 271. (تاریخچه) ‏برنامه آسمان شب ‏[۱٬۹۶۰ بایت]
 272. (تاریخچه) ‏میدان دید ‏[۱٬۹۶۳ بایت]
 273. (تاریخچه) ‏صورت فلکی خرگوش ‏[۱٬۹۶۴ بایت]
 274. (تاریخچه) ‏لنز واید ‏[۱٬۹۸۰ بایت]
 275. (تاریخچه) ‏ماراتن مسیه ‏[۱٬۹۸۲ بایت]
 276. (تاریخچه) ‏صورت فلکی سیاهگوش ‏[۱٬۹۸۳ بایت]
 277. (تاریخچه) ‏صورت فلکی مارافسای ‏[۱٬۹۸۸ بایت]
 278. (تاریخچه) ‏تلسکوپ اشمیت و ماکستوف کاسگرین ‏[۱٬۹۹۱ بایت]
 279. (تاریخچه) ‏معادله زمانی کپلر ‏[۱٬۹۹۳ بایت]
 280. (تاریخچه) ‏سرعت شعاعی ‏[۱٬۹۹۵ بایت]
 281. (تاریخچه) ‏انقلاب زمستانی ‏[۱٬۹۹۹ بایت]
 282. (تاریخچه) ‏مدار هذلولی ‏[۲٬۰۰۰ بایت]
 283. (تاریخچه) ‏مثلث کروی ‏[۲٬۰۰۵ بایت]
 284. (تاریخچه) ‏کوشیار گیلانی ‏[۲٬۰۰۷ بایت]
 285. (تاریخچه) ‏پرتوهای کیهانی ‏[۲٬۰۱۴ بایت]
 286. (تاریخچه) ‏حروف یونانی ‏[۲٬۰۱۹ بایت]
 287. (تاریخچه) ‏یون سپهر ‏[۲٬۰۱۹ بایت]
 288. (تاریخچه) ‏نقطه‌ی لاگرانژی ‏[۲٬۰۲۴ بایت]
 289. (تاریخچه) ‏سحابی کله اسبی ‏[۲٬۰۳۸ بایت]
 290. (تاریخچه) ‏مدار بیضی ‏[۲٬۰۵۴ بایت]
 291. (تاریخچه) ‏آنومالی خروج از مرکزی ‏[۲٬۰۵۸ بایت]
 292. (تاریخچه) ‏چشمی رتیکل ‏[۲٬۰۷۰ بایت]
 293. (تاریخچه) ‏کهکشان مثلث ‏[۲٬۰۷۴ بایت]
 294. (تاریخچه) ‏دیون ‏[۲٬۰۸۶ بایت]
 295. (تاریخچه) ‏کامیوکانده ‏[۲٬۱۰۷ بایت]
 296. (تاریخچه) ‏گانیمد ‏[۲٬۱۱۲ بایت]
 297. (تاریخچه) ‏صورت فلکی ترازو ‏[۲٬۱۲۲ بایت]
 298. (تاریخچه) ‏فیزیک ‏[۲٬۱۲۶ بایت]
 299. (تاریخچه) ‏شتاب گرانشی ‏[۲٬۱۳۶ بایت]
 300. (تاریخچه) ‏جسم فرانپتونی ‏[۲٬۱۳۸ بایت]
 301. (تاریخچه) ‏حرکت رجوعی ‏[۲٬۱۳۹ بایت]
 302. (تاریخچه) ‏یاپتوس ‏[۲٬۱۴۹ بایت]
 303. (تاریخچه) ‏هانس کریستین اورستد ‏[۲٬۱۵۴ بایت]
 304. (تاریخچه) ‏M45 ‏[۲٬۱۶۸ بایت]
 305. (تاریخچه) ‏جمینای4 ‏[۲٬۱۷۰ بایت]
 306. (تاریخچه) ‏روابط اصلی در مثلث کروی ‏[۲٬۱۷۴ بایت]
 307. (تاریخچه) ‏سرعت ‏[۲٬۱۷۸ بایت]
 308. (تاریخچه) ‏ستاره قطبی ‏[۲٬۱۸۹ بایت]
 309. (تاریخچه) ‏اقامت ‏[۲٬۱۹۴ بایت]
 310. (تاریخچه) ‏مدار ‏[۲٬۲۰۱ بایت]
 311. (تاریخچه) ‏متغیر نیمه منظم ‏[۲٬۲۰۲ بایت]
 312. (تاریخچه) ‏واحد نجومی ‏[۲٬۲۱۹ بایت]
 313. (تاریخچه) ‏حلقه کرپ ‏[۲٬۲۲۳ بایت]
 314. (تاریخچه) ‏حلقه‌های زحل ‏[۲٬۲۲۶ بایت]
 315. (تاریخچه) ‏مثلث تابستانی ‏[۲٬۲۳۰ بایت]
 316. (تاریخچه) ‏دی اکسید کربن ‏[۲٬۲۴۰ بایت]
 317. (تاریخچه) ‏صورت فلکی شیر کوچک ‏[۲٬۲۴۷ بایت]
 318. (تاریخچه) ‏ویلیام هرشل ‏[۲٬۲۵۱ بایت]
 319. (تاریخچه) ‏انرژی مکانیکی ‏[۲٬۲۶۳ بایت]
 320. (تاریخچه) ‏کوتوله قهوه ای ‏[۲٬۲۷۱ بایت]
 321. (تاریخچه) ‏صفحهٔ اصلی ‏[۲٬۲۸۴ بایت]
 322. (تاریخچه) ‏صورت فلکی روباه ‏[۲٬۲۸۶ بایت]
 323. (تاریخچه) ‏فشار ‏[۲٬۳۰۱ بایت]
 324. (تاریخچه) ‏پارسک ‏[۲٬۳۰۷ بایت]
 325. (تاریخچه) ‏دستگاه مختصات دکارتی ‏[۲٬۳۱۱ بایت]
 326. (تاریخچه) ‏صورت فلکی زرافه ‏[۲٬۳۱۱ بایت]
 327. (تاریخچه) ‏سرعت فرار ‏[۲٬۳۱۵ بایت]
 328. (تاریخچه) ‏پردازش تصویر ‏[۲٬۳۱۹ بایت]
 329. (تاریخچه) ‏گرما ‏[۲٬۳۲۰ بایت]
 330. (تاریخچه) ‏تربیع ‏[۲٬۳۳۰ بایت]
 331. (تاریخچه) ‏M102 ‏[۲٬۳۷۲ بایت]
 332. (تاریخچه) ‏سازمان فضایی اروپا ‏[۲٬۳۷۶ بایت]
 333. (تاریخچه) ‏کهکشان حجار ‏[۲٬۳۸۰ بایت]
 334. (تاریخچه) ‏کوتوله سرخ ‏[۲٬۳۸۳ بایت]
 335. (تاریخچه) ‏هیپریون ‏[۲٬۳۹۹ بایت]
 336. (تاریخچه) ‏انریکو فرمی ‏[۲٬۴۰۵ بایت]
 337. (تاریخچه) ‏حیات هوشمند در جهان ‏[۲٬۴۱۰ بایت]
 338. (تاریخچه) ‏اهله ماه ‏[۲٬۴۱۳ بایت]
 339. (تاریخچه) ‏قدر بولومتریک ‏[۲٬۴۱۴ بایت]
 340. (تاریخچه) ‏ایستگاه فضایی میر ‏[۲٬۴۱۸ بایت]
 341. (تاریخچه) ‏مرکز نجوم آوا استار ‏[۲٬۴۲۶ بایت]
 342. (تاریخچه) ‏ابط‌الجوزا ‏[۲٬۴۴۲ بایت]
 343. (تاریخچه) ‏اروپا ‏[۲٬۴۴۲ بایت]
 344. (تاریخچه) ‏تورم خود به خودی ‏[۲٬۴۴۲ بایت]
 345. (تاریخچه) ‏پوش همرفتی ‏[۲٬۴۴۳ بایت]
 346. (تاریخچه) ‏مقیاس فاصله کیهانی ‏[۲٬۴۵۶ بایت]
 347. (تاریخچه) ‏ابزارهای رصدی ‏[۲٬۴۶۸ بایت]
 348. (تاریخچه) ‏انرژی پتانسیل ‏[۲٬۴۸۱ بایت]
 349. (تاریخچه) ‏تلسکوپ فضایی جیمز وب ‏[۲٬۴۸۴ بایت]
 350. (تاریخچه) ‏گروه محلی ‏[۲٬۴۸۹ بایت]
 351. (تاریخچه) ‏درخشندگی ‏[۲٬۵۱۱ بایت]
 352. (تاریخچه) ‏مدار کلارک ‏[۲٬۵۱۳ بایت]
 353. (تاریخچه) ‏ستاره‌شناس ‏[۲٬۵۲۴ بایت]
 354. (تاریخچه) ‏فرضیه برخورد ستاره دوگانه ‏[۲٬۵۲۷ بایت]
 355. (تاریخچه) ‏اعتدال بهاری ‏[۲٬۵۳۱ بایت]
 356. (تاریخچه) ‏برج حمل ‏[۲٬۵۳۳ بایت]
 357. (تاریخچه) ‏فیلتر هیدروژن آلفا ‏[۲٬۵۴۷ بایت]
 358. (تاریخچه) ‏متغیر های RR شلیاقی ‏[۲٬۵۵۰ بایت]
 359. (تاریخچه) ‏چگالی ‏[۲٬۵۵۸ بایت]
 360. (تاریخچه) ‏هنریتا لویت ‏[۲٬۵۵۸ بایت]
 361. (تاریخچه) ‏معمای افق ‏[۲٬۵۵۸ بایت]
 362. (تاریخچه) ‏سازمان ملی فضایی چین ‏[۲٬۵۶۴ بایت]
 363. (تاریخچه) ‏M44 ‏[۲٬۵۶۶ بایت]
 364. (تاریخچه) ‏ابر مولکولی ‏[۲٬۵۶۷ بایت]
 365. (تاریخچه) ‏مختصات سمت - ارتفاع ‏[۲٬۵۸۰ بایت]
 366. (تاریخچه) ‏کهکشان بی نظم ‏[۲٬۵۸۴ بایت]
 367. (تاریخچه) ‏می ماس ‏[۲٬۵۸۵ بایت]
 368. (تاریخچه) ‏امواج مرئی ‏[۲٬۶۰۰ بایت]
 369. (تاریخچه) ‏گداخت هسته‌ای ‏[۲٬۶۰۱ بایت]
 370. (تاریخچه) ‏نجوم کروی ‏[۲٬۶۰۲ بایت]
 371. (تاریخچه) ‏شاتل ‏[۲٬۶۰۵ بایت]
 372. (تاریخچه) ‏شار تابشی ‏[۲٬۶۰۵ بایت]
 373. (تاریخچه) ‏سحابی چشم گربه ‏[۲٬۶۰۶ بایت]
 374. (تاریخچه) ‏رسانا ‏[۲٬۶۰۸ بایت]
 375. (تاریخچه) ‏انرژی ‏[۲٬۶۲۱ بایت]
 376. (تاریخچه) ‏طیف نگار تصویر برداری ناحیه حدواسط ‏[۲٬۶۲۴ بایت]
 377. (تاریخچه) ‏ابَر خوشه ‏[۲٬۶۲۹ بایت]
 378. (تاریخچه) ‏بارش جوزایی ‏[۲٬۶۳۲ بایت]
 379. (تاریخچه) ‏بارش ربعی ‏[۲٬۶۳۷ بایت]
 380. (تاریخچه) ‏سیاره تاب ‏[۲٬۶۳۹ بایت]
 381. (تاریخچه) ‏معادله مدار ‏[۲٬۶۵۸ بایت]
 382. (تاریخچه) ‏صورت فلکی شلیاق ‏[۲٬۶۷۹ بایت]
 383. (تاریخچه) ‏حرکت موشک ‏[۲٬۶۸۴ بایت]
 384. (تاریخچه) ‏قدر سنجی ‏[۲٬۷۰۰ بایت]
 385. (تاریخچه) ‏درآمدی بر نجوم و کیهان‌شناسی ‏[۲٬۷۱۱ بایت]
 386. (تاریخچه) ‏حد قدر ‏[۲٬۷۱۳ بایت]
 387. (تاریخچه) ‏فیلتر اصلاح کننده ‏[۲٬۷۱۴ بایت]
 388. (تاریخچه) ‏مقارنه ‏[۲٬۷۱۷ بایت]
 389. (تاریخچه) ‏خوشه پروین ‏[۲٬۷۱۹ بایت]
 390. (تاریخچه) ‏بهرام مبشر ‏[۲٬۷۵۰ بایت]
 391. (تاریخچه) ‏روز متوسط خورشیدی ‏[۲٬۷۵۶ بایت]
 392. (تاریخچه) ‏کمربند حیات ‏[۲٬۷۶۲ بایت]
 393. (تاریخچه) ‏نجوم نامرئی ‏[۲٬۷۶۴ بایت]
 394. (تاریخچه) ‏مدار ماه ‏[۲٬۷۷۲ بایت]
 395. (تاریخچه) ‏تتیس ‏[۲٬۷۸۳ بایت]
 396. (تاریخچه) ‏بوزون ‏[۲٬۷۹۰ بایت]
 397. (تاریخچه) ‏تابش سیکلوترونی ‏[۲٬۷۹۰ بایت]
 398. (تاریخچه) ‏نظریه وحدت نیروها ‏[۲٬۸۰۳ بایت]
 399. (تاریخچه) ‏تعادل هیدرواستاتیک ‏[۲٬۸۲۱ بایت]
 400. (تاریخچه) ‏پرتاب ماهواره ها ‏[۲٬۸۳۰ بایت]
 401. (تاریخچه) ‏ادوین هابل ‏[۲٬۸۴۶ بایت]
 402. (تاریخچه) ‏M3 ‏[۲٬۸۴۸ بایت]
 403. (تاریخچه) ‏اسطرلاب مسطح ‏[۲٬۸۴۸ بایت]
 404. (تاریخچه) ‏صورت فلکی دجاجه ‏[۲٬۸۶۳ بایت]
 405. (تاریخچه) ‏خروج از مرکز ‏[۲٬۸۶۶ بایت]
 406. (تاریخچه) ‏نرم افزار استاری نایت ‏[۲٬۸۷۸ بایت]
 407. (تاریخچه) ‏ماهواره دبلیومپ ‏[۲٬۸۹۰ بایت]
 408. (تاریخچه) ‏آخرالنهر ‏[۲٬۹۱۵ بایت]
 409. (تاریخچه) ‏صورت فلکی قیطس ‏[۲٬۹۲۴ بایت]
 410. (تاریخچه) ‏ثابت کیهان شناختی ‏[۲٬۹۲۵ بایت]
 411. (تاریخچه) ‏صورت فلکی قیفاووس ‏[۲٬۹۳۱ بایت]
 412. (تاریخچه) ‏آپولو 8 ‏[۲٬۹۳۲ بایت]
 413. (تاریخچه) ‏دوره کهکشانی ‏[۲٬۹۳۳ بایت]
 414. (تاریخچه) ‏خوشه ستاره ای ‏[۲٬۹۴۴ بایت]
 415. (تاریخچه) ‏مریخ نورد ‏[۲٬۹۵۳ بایت]
 416. (تاریخچه) ‏انسلادوس ‏[۲٬۹۶۲ بایت]
 417. (تاریخچه) ‏اختر فیزیک ‏[۲٬۹۶۴ بایت]
 418. (تاریخچه) ‏هیدروژن ‏[۲٬۹۸۲ بایت]
 419. (تاریخچه) ‏فرضیه های کشندی و تصادم ‏[۲٬۹۸۹ بایت]
 420. (تاریخچه) ‏تلسکوپ اشمیت-کاسگرین ‏[۳٬۰۲۳ بایت]
 421. (تاریخچه) ‏استوای آسمان ‏[۳٬۰۶۲ بایت]
 422. (تاریخچه) ‏سهمی ‏[۳٬۰۷۳ بایت]
 423. (تاریخچه) ‏آیو ‏[۳٬۰۹۴ بایت]
 424. (تاریخچه) ‏عیوق ‏[۳٬۰۹۶ بایت]
 425. (تاریخچه) ‏شتاب ‏[۳٬۱۰۳ بایت]
 426. (تاریخچه) ‏سیارات خاکی ‏[۳٬۱۰۷ بایت]
 427. (تاریخچه) ‏ایزوتوپ ‏[۳٬۱۵۰ بایت]
 428. (تاریخچه) ‏تیتان ‏[۳٬۱۶۵ بایت]
 429. (تاریخچه) ‏خوشه باز ‏[۳٬۱۶۷ بایت]
 430. (تاریخچه) ‏ماهواره مولنیا ‏[۳٬۱۷۵ بایت]
 431. (تاریخچه) ‏قرمزگرایی ‏[۳٬۱۷۸ بایت]
 432. (تاریخچه) ‏پروژه وایکینگ ‏[۳٬۱۹۶ بایت]
 433. (تاریخچه) ‏صورت فلکی حوت ‏[۳٬۱۹۹ بایت]
 434. (تاریخچه) ‏نوترون ‏[۳٬۲۱۰ بایت]
 435. (تاریخچه) ‏لپتون ‏[۳٬۲۱۰ بایت]
 436. (تاریخچه) ‏کاوشگر کوبی ‏[۳٬۲۳۵ بایت]
 437. (تاریخچه) ‏جایگاه زمین در جهان ‏[۳٬۲۴۶ بایت]
 438. (تاریخچه) ‏دیموس ‏[۳٬۲۵۲ بایت]
 439. (تاریخچه) ‏دیافراگم ‏[۳٬۲۷۳ بایت]
 440. (تاریخچه) ‏انرژی مدار ‏[۳٬۲۸۴ بایت]
 441. (تاریخچه) ‏رصدگاه سه قلعه ‏[۳٬۲۹۶ بایت]
 442. (تاریخچه) ‏طول و عرض جغرافیایی ‏[۳٬۲۹۹ بایت]
 443. (تاریخچه) ‏ناسا ‏[۳٬۳۲۲ بایت]
 444. (تاریخچه) ‏فضا ‏[۳٬۳۴۲ بایت]
 445. (تاریخچه) ‏عکاسی اچ دی آر ‏[۳٬۳۵۰ بایت]
 446. (تاریخچه) ‏روز نجومی ‏[۳٬۳۵۴ بایت]
 447. (تاریخچه) ‏روز قمری ‏[۳٬۳۷۳ بایت]
 448. (تاریخچه) ‏استقرار تلسکوپ ‏[۳٬۳۸۸ بایت]
 449. (تاریخچه) ‏M35 ‏[۳٬۳۹۲ بایت]
 450. (تاریخچه) ‏سحابی سیاره‌ای ‏[۳٬۴۰۱ بایت]
 451. (تاریخچه) ‏M1 ‏[۳٬۴۰۴ بایت]
 452. (تاریخچه) ‏تلسکوپ ریچی کرتین ‏[۳٬۴۴۴ بایت]
 453. (تاریخچه) ‏عناصر مداری ‏[۳٬۴۵۴ بایت]
 454. (تاریخچه) ‏شاتل بوران ‏[۳٬۴۶۰ بایت]
 455. (تاریخچه) ‏ماهواره لئو ‏[۳٬۴۷۰ بایت]
 456. (تاریخچه) ‏M97 ‏[۳٬۴۷۷ بایت]
 457. (تاریخچه) ‏نیل آرمسترانگ ‏[۳٬۴۸۰ بایت]
 458. (تاریخچه) ‏تلسکوپ دابسونی ‏[۳٬۵۰۱ بایت]
 459. (تاریخچه) ‏فهرست ستارگان ‏[۳٬۵۰۵ بایت]
 460. (تاریخچه) ‏صورت فلکی فرس اعظم ‏[۳٬۵۲۵ بایت]
 461. (تاریخچه) ‏صورت فلکی سگ کوچک ‏[۳٬۵۳۰ بایت]
 462. (تاریخچه) ‏دوتایی اخترسنجی ‏[۳٬۵۳۱ بایت]
 463. (تاریخچه) ‏سال اعتدالی ‏[۳٬۵۳۴ بایت]
 464. (تاریخچه) ‏تکینگی ‏[۳٬۵۴۴ بایت]
 465. (تاریخچه) ‏بازتاب نسبی ‏[۳٬۵۵۱ بایت]
 466. (تاریخچه) ‏قدر ظاهری ‏[۳٬۵۶۱ بایت]
 467. (تاریخچه) ‏آکندریت ‏[۳٬۵۶۳ بایت]
 468. (تاریخچه) ‏قانون تیتوس-بده ‏[۳٬۵۶۵ بایت]
 469. (تاریخچه) ‏جرم ‏[۳٬۵۶۹ بایت]
 470. (تاریخچه) ‏صورت فلکی مار ‏[۳٬۵۷۰ بایت]
 471. (تاریخچه) ‏جیمز کلارک ماکسول ‏[۳٬۵۷۵ بایت]
 472. (تاریخچه) ‏مدل تورمی ‏[۳٬۶۰۸ بایت]
 473. (تاریخچه) ‏قانون کولن ‏[۳٬۶۰۹ بایت]
 474. (تاریخچه) ‏عمر جهان ‏[۳٬۶۲۶ بایت]
 475. (تاریخچه) ‏رصدخانه مهر بوشهر ‏[۳٬۶۲۶ بایت]
 476. (تاریخچه) ‏خوشه سنبله ‏[۳٬۶۲۷ بایت]
 477. (تاریخچه) ‏روز نجوم ‏[۳٬۶۳۲ بایت]
 478. (تاریخچه) ‏نور مخالف ‏[۳٬۶۳۲ بایت]
 479. (تاریخچه) ‏طراحی نجومی ‏[۳٬۶۳۶ بایت]
 480. (تاریخچه) ‏شتاب زاویه ای ‏[۳٬۶۳۹ بایت]
 481. (تاریخچه) ‏مسئله تختی ‏[۳٬۶۴۷ بایت]
 482. (تاریخچه) ‏M101 ‏[۳٬۶۵۳ بایت]
 483. (تاریخچه) ‏طول ‏[۳٬۶۷۲ بایت]
 484. (تاریخچه) ‏M6 ‏[۳٬۶۷۸ بایت]
 485. (تاریخچه) ‏حرکات زمین ‏[۳٬۷۰۲ بایت]
 486. (تاریخچه) ‏صورت فلکی مثلث ‏[۳٬۷۰۶ بایت]
 487. (تاریخچه) ‏فضاپیمای وستوک ‏[۳٬۷۰۸ بایت]
 488. (تاریخچه) ‏هاینریش هرتز ‏[۳٬۷۱۳ بایت]
 489. (تاریخچه) ‏تابش سنکروترون ‏[۳٬۷۴۵ بایت]
 490. (تاریخچه) ‏آلفا قنطورس ‏[۳٬۷۵۱ بایت]
 491. (تاریخچه) ‏نقطه آبی کمرنگ ‏[۳٬۷۵۷ بایت]
 492. (تاریخچه) ‏سماک اعزل ‏[۳٬۷۷۰ بایت]
 493. (تاریخچه) ‏صورت فلکی اکلیل شمالی ‏[۳٬۷۷۵ بایت]
 494. (تاریخچه) ‏آنالما ‏[۳٬۷۸۳ بایت]
 495. (تاریخچه) ‏کوارک ‏[۳٬۷۹۷ بایت]
 496. (تاریخچه) ‏سلسترون ‏[۳٬۸۱۴ بایت]
 497. (تاریخچه) ‏فیلتر آلودگی نوری ‏[۳٬۸۲۰ بایت]
 498. (تاریخچه) ‏سرعت نور ‏[۳٬۸۳۲ بایت]
 499. (تاریخچه) ‏طیف مرئی ‏[۳٬۸۴۲ بایت]
 500. (تاریخچه) ‏متغیر بلند دوره ‏[۳٬۸۵۴ بایت]

نمایش (۵۰۰تای قبلی | ۵۰۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)